Stanovisko AG k doložkám

Smluvní doložky jsou OK, pokud jsou skutečně vymahatelné (a v USA nejspíš nejsou)

Jednotné dny účinnosti

Právní předpisy budou nabývat účinnosti jen 2x ročně. Snad...

Pokuta za porušení GDPR

Německý ISP dostal pokutu ve výši takřka 10 milionů EUR za nedostatečné identifikování zákazníků

Novela ZEK dále změkčuje podmínky pro spotřebitele

Parlamentem prošla novela zákona o el. komunikací, která krom jiného znovu zlepšuje postavení spotřebitele ve smlouvě s poskytovatelem služeb el. komunikací.

Hledáme FAKT dobrého studenta!

Hledáme studenta, který chce být u toho, když se buduje moderní IT butiková kancelář;)

Zadavatel kampaně zaplatí pokutu, i když mailing list dodá agentura

Nechat získání kontaktů pro mailovou kampaň na marketingové agentuře se může prodražit. Soud potvrdil pokutu 80 000 Kč podnikateli, který outsourcoval rozesílání e-mailové kampaně. Nekontroloval totiž dostatečně, zda si agentura opatřila souhlasy adresátů.

Zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti

Zákon, který 4% daň zrušuje, je už v Poslanecké sněmovně (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=734 ) a podle zpráv by měl projít, není proti němu zatím velký tlak.

Sledujte on-line, jak ČR transponuje kontroverzní směrnicí EU o autorském právu.

Sledujte transpozici evropského práva on-line. Creative Economy Center Univerzity v Glasgow spustil webový portál, který podrobně sleduje transpozici Směrnice Evropské parlamentu a rady (EU) 2019/790 ve všech státech EU.

Robotem generovaná hudba se zatím nepočítá.

Nolan Ruben a Damien Riehl vytvořili počítačový program, který vygeneroval přibližně 69 miliard melodií. Všechny melodie teď zpřístupnili pod licencí Creative Commons Zero a doufají, že tím ochrání hudebníky před nesmyslnými autorskoprávními spory.

Běžná doménová jména můžou být nyní v USA zapsaná jako ochranná známka

Pokud si chcete registrovat celou svou doménu jako ochrannou známku, nyní to lze i v USA. Nejvyšší soud USA potvrdil platnost ochranné známky „Booking.com“. V USA se jedná o přelomové rozhodnutí, neboť obdobné ochranné známky byly zatím vždy zamítnuté jako generické s odkazem na precedent pocházející již z 19.století.

Zaměstnavatel musí nařídit homeoffice, i když to nejde

Jak přistoupit k usnesení vlády z 26.10.2020 o nařízení home office?

Rozpor s dobrými mravy způsobuje vždy absolutní neplatnost

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 23 ICdo 56/2019 pravděpodobně definitivně vyvrátil názor některých autorů , kteří z porušení dobrých mravů dle § 580 o.z. vyvozovali relativní neplatnost takového jednání a absolutní neplatnost jednání shledávali až při zjevném porušení dobrých mravů (tedy ve vyšší intenzitě) dle ustanovení § 588 o. z.

Whistleblowing aneb co přinese zákon o ochraně oznamovatelů?

Zaměstnavatel bude mít nově povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém, tedy stanovit osobu, která bude přijímat od zaměstnanců oznámení o podezření na trestný čin či přestupek v souvislosti s jeho činností. Současně musí informovat zaměstnance o možnosti oznámení podat a poskytnout jim ochranu.

Poskytovatel služeb informační společnosti se může svým jednáním dopustit nekalé soutěže

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí týkající se odpovědnosti poskytovatele služeb informační společnosti (ISP) za jeho obchodní praktiky a jejich posuzování ve světle právní úpravy nekalé soutěže. Soud uvedl, že subjekty ISP se mohou dopustit nekalé soutěže, pokud zvolí nevhodný obchodní model poskytování svých služeb, a to bez ohledu na to, zda tito poskytovatelé služby zároveň odpovídají či neodpovídají za obsah u nich uložených informací.

Mobilní operátoři nesmí nabízet „nulové tarify”

Německé soudy podaly k Soudnímu dvoru Evropské unie předběžné otázky ohledně tzv. nulových tarifů a z nich plynoucích smluvních omezení. Soudní dvůr konstatoval, že tyto tarify jsou v rozporu s nařízením EU o otevřeném přístupu k internetu a současně se tento závěr uplatní také u omezení šířky pásma, tetheringu nebo používání při roamingu z důvodu aktivace tohoto tarifu. Operátoři tedy nesmí ničím omezovat přístup k internetu určité skupině zákazníků.

Ústavní soud: E-mail s podáním adresovaný soudu je považován za doručený v okamžiku, kdy dojde do jeho sféry

Plénum Ústavního soudu vydalo stanovisko k problematice doručování e-mailů s podáním soudu a otázce, v jaký okamžik je soudu doručeno. V této oblasti došlo k překonání dřívější judikatury. Závěr nyní vydaného stanoviska zní, že za okamžik dojití podání soudu je nutné považovat moment, kdy se podání dostane do sféry soudu

Nejvyšší soud: Zaměstnavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění pracovních úkolů

Nejvyšší soud se vyjádřil k problematice odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou jeho zaměstnancem při plnění pracovních povinností. Uvedl, že v případě výkonu závislé práce zaměstnanec plní pokyny zaměstnavatele a ten tak výlučně odpovídá za škodu způsobenou zaměstnancem. U osoby, která úkoly pro zaměstnavatele koná úkoly vlastním jménem a na vlastní riziko se obecně myšlenka odpovědnosti zaměstnavatele neuplatní, ledaže ji zaměstnavatel nevhodně vybral či na ni nedohlížel.