Mobilní operátoři nesmí nabízet „nulové tarify”


Německé soudy podaly k Soudnímu dvoru Evropské unie předběžné otázky ohledně tzv. nulových tarifů a z nich plynoucích smluvních omezení. Soudní dvůr konstatoval, že tyto tarify jsou v rozporu s nařízením EU o otevřeném přístupu k internetu a současně se tento závěr uplatní také u omezení šířky pásma, tetheringu nebo používání při roamingu z důvodu aktivace tohoto tarifu. Operátoři tedy nesmí ničím omezovat přístup k internetu určité skupině zákazníků.

Nulový tarif je služba, při níž poskytovatel internetového připojení uplatňuje výhodnější sazbu na veškerý datový provoz nebo jeho část spojenou s určitou aplikací nebo kategorií specifických aplikací nabízených partnery tohoto poskytovatele. Tato data se neodečítají od objemu dat zakoupených v rámci základního paušálního tarifu.

Soud tuto otázku řešil vůči německým mobilním operátorům Vodafone a Telekom Deutschland. První z nich nulový tarif umožnovala používat jen na území Německa a druhá paušálně omezovala rychlost internetového připojení.

Tuto problematiku řeší Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Článek 3 odst. 3 tohoto nařízení v prvním pododstavci stanoví, že poskytovatelé služeb přístupu k internetu musí nakládat s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování, a to mimo jiné bez ohledu na používané aplikace nebo služby.

Toto ustanovení nelze obcházet prostřednictvím obchodních praktik poskytovatelů nebo dohod, které uzavírají s koncovými uživateli. Nesmí také docházet k přijímání opatření vůči koncovým uživatelům, které nevychází z objektivně odlišných požadavků, a přitom vede k tomu, že s obsahem, aplikacemi nebo službami, které nabízí jednotliví poskytovatelé obsahu, není nakládáno stejně a bez diskriminace.
Nulové tarify však rozlišují v rámci internetového provozu na základě obchodních cílů poskytovatele s tím, že ze základního paušálního tarifu neodečítají provoz partnerských aplikací. Soudní dvůr EU v rozhodnutích v těchto věcech došel k závěru, že taková obchodní praktika proto nesplňuje obecnou povinnost rovného nakládání s provozem bez diskriminace nebo narušování, zakotvenou v čl. 3 odst. 3 prvním pododstavci nařízení 2015/2120. Stejnou optikou je nutné nahlížet na omezení šířky pásma, neplatnost nulového tarifu při tetheringu nebo při používání roamingu.

Pokud řešíte problém v oblasti telekomunikací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Barbora Antonovičová
24.07.2022, 15:31