Poskytovatel služeb informační společnosti se může svým jednáním dopustit nekalé soutěže


Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 31.8.2021, sp. zn. 23 Cdo 2793/2020-409 došel k závěru, že se poskytovatel služeb informační společnosti může dopustit nekalosoutěžního jednání i přes existenci doktríny omezení odpovědnosti žalovaných za nelegální obsah umístěný na jejich stránkách (tzv. „safe harbour“) podle § 5 odst. 1 a § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ta se uplatní jen v případě, pokud provozovaná služba představuje pouze neutrální, čistě technický a automatický prostředek zpracování informací.

Konkrétní způsob provozování těchto služeb však může také objektivně představovat jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Jestliže podmínky provozování služby ukládání informací a zejména její technické nastavení umožňují jejím uživatelům v soutěžně významném rozsahu veřejně zpřístupňovat informace porušující práva třetích osob k jejich duševnímu vlastnictví, může obchodní model provozování této služby naplnit podle konkrétních okolností znaky nekalé soutěže, a to bez ohledu na to, zda poskytovatel této služby zároveň odpovídá či neodpovídá za obsah takto uložených informací.

Obchodní model provozování služby ukládání informací lze považovat za rozporný s dobrými mravy soutěže a objektivně způsobilý přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům zásadně tehdy, je-li významnou součástí tohoto obchodního modelu sjednávání a vyplácení odměny (úplaty) uživatelům. Podmínkou také je, že poskytovatel služby při vyplácení odměny přiměřeným způsobem neověří, zda tato odměna není placena uživateli v souvislosti s jeho porušováním práv duševního vlastnictví.

Soutěžiteli, který takto poruší pravidla nekalé soutěže je pak možné uložit povinnost odstranit závadný stav a případně nahradit škodu, nikoli však stanovit mu podmínky, jakým způsobem má vykonávat svou hospodářskou činnost.

Zvolený obchodní model hospodářské činnosti je hlavním znakem, který odlišuje prostou službu ukládání informací od možnosti dopustit se nekalé soutěže na trhu zpřístupňování předmětů duševního vlastnictví založeného na porušování soukromých práv jiných osob. Samotné provozování služby ukládání informací s využitím elektronického vyhledavače uložených informací nepředstavuje jednání v nekalé soutěži pouze proto, že součástí výsledků vyhledávání může být datový soubor, jehož obsah ohrožuje či porušuje právo duševního vlastnictví. Poskytovatel této služby ale nesmí aktivně ovlivňovat výsledky vyhledávání nad rámec samotného automatického procesu ani s nimi jinak nenakládat soutěžně významným způsobem, tím by vstoupil na trh zpřístupňování předmětů duševního vlastnictví.

Pokud tedy Vaše společnost či Váš klient poskytuje hostingové služby, je třeba myslet také na dodržování pravidel hospodářské soutěže. Nejste si jistí, zda máte vše v pořádku? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s tím pomůžeme.

Barbora Antonovičová
24.07.2022, 15:31