Whistleblowing aneb co přinese zákon o ochraně oznamovatelů?


Zaměstnavatel bude mít nově povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém, tedy stanovit osobu, která bude přijímat od zaměstnanců oznámení o podezření na trestný čin či přestupek v souvislosti s jeho činností. Současně musí informovat zaměstnance o možnosti oznámení podat a poskytnout jim ochranu.

Tyto nové požadavky stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Koho se to týká?
• veřejní zadavatelé (s výjimkou obcí do 5 000 obyvatel),
• další vybrané orgány veřejné moci,
• zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
• zaměstnavatelé poskytující vybrané finanční služby, spotřebitelské úvěry a ti pohybující se na kapitálovém trhu bez ohledu na počet zaměstnanců

Tyto nové požadavky stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Výše uvedené organizace jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systémy, tedy musí určit osobu příslušnou k přijímání a prošetřování oznámení a zajistit podmínky k výkonu její činnosti, informovat o možnosti podat oznámení a také to umožňovat. Na základě vyhodnoceného oznámení navrhuje příslušná osoba vhodná opatření k nápravě, jejichž přijetí by měl povinný subjekt zajistit. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své funkce nijak postihována.

Co a jak se oznamuje?

Musí se jednat o oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které se dozvěděl v souvislosti s jeho prací. Toto jednání by mělo mít znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
• financí a daní z příjmu právnických osob
• financování terorismu a legalizace výnosů z trestné činnosti
• ochrany spotřebitele
• bezpečnosti dopravy
• ochrany životního prostředí
• zadávání veřejných zakázek

Oznamovatel může oznámení učinit ústně nebo písemně s tím, že ho lze podat i anonymně. Na jeho žádost mu musí být umožněno podat oznámení osobně. Pověřená osoba má povinnost oznamovatele do 7 dnů informovat o přijetí oznámení a do 30 dnů jej musí vyrozumět o výsledcích posouzení. Tuto lhůtu je možné dvakrát prodloužit o 30 dní. Na základě důvodného oznámení navrhne příslušná osoba povinnému subjektu opatření k předcházení nebo nápravě protiprávního stavu. Je nutné, aby oznamovatel byl o výsledku vyrozuměn a v případě neshledání důvodnosti oznámení musí být poučen o tom, kam se dál obrátit. Návrh zákona stanoví v souladu se směrnicí podrobnější pravidla pro povinné pořizování záznamů o oznámení a jejich evidenci po dobu 5 let. Pověřená osoba a současně i třetí osoby, které by získaly přístup k oznámením, nesmí poskytnout jakékoliv informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Vnitřní oznamovací systémy

Jednotlivé nároky na vnitřní oznamovací systémy jsou uvedeny v § 9 návrhu a zároveň z jiných ustanovení a předpisů vyplývají další povinnosti. Důraz je kladen především na postavení příslušné osoby pro příjímání oznámení na informování oznamovatele o prošetřování jeho podnětu.

Vedením vnitřního oznamovacího systému lze pověřit třetí osobu. Zároveň mohou soukromí zaměstnavatelé s méně než 250 zaměstnanci tento systém sdílet. Ani v jednom případě se tím však nezbaví své odpovědnosti, takže nemohou bez dalšího přenechat správu systému někomu jinému, aniž by smluvně zajistili povinnost takové třetí osoby provozovat oznamovací systém na odpovídající úrovni.

Sankce za porušení povinností může dosáhnout až 400 000 Kč nebo 3 % z čistého obratu anebo až 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu.

Jaká je situace v ČR?

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021, nyní ho projednávají výbory Poslanecké sněmovny. Je však otázkou, zda se návrh stihne projednat ještě před volbami, nebo zda bude nutné návrh předložit znova. Účinnost zákona se předpokládá shodně se směrnicí, tedy od 17. prosince 2021. Povinné subjekty budou mít ještě dodatečnou lhůtu pro zřízení vnitřních oznamovacích systémů do 31. března 2022.

Již nyní se objevují externí služby, které nabízí správu těchto systémů. aplikace na podávání oznámení anebo se můžete obrátit na nás. Rádi Vám poradíme.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů naleznete níže.

Barbora Antonovičová
24.07.2022, 15:31